Setkání u studny se v kavárně Amadeus pravidelně uskutečňuje již od února 2010, a to v průběhu akademického roku povětšinou první pondělky v měsíci. Tato setkání nabízejí slovo a hudbu, úryvky z Bible doplněné poezií i prózou a poznávání různých oblastí umění pohledem zajímavých hostů (výtvarník Jan Jemelka, hudebník a skladatel Jaroslav Krček, hudební skladatel a varhaník František Fiala, režisérka Zoja Mikotová, psycholog prof. Vladimír Smékal, kadeřník a divadelník Jan Špilar, herec a recitátor Alfréd Strejček, spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký, dirigent Petr Vronský, generální vikář P. Josef Nuzík atd.).

Rozmanitý pohled na umění má jedno společné: skrze umění a jeho prostřednictvím poznávat křesťanskou kulturu, nacházet k ní vztah a svoji zkušenost předávat dál. Setkání u studny je formou modlitby za umělce, aby objevovali a poznávali krásu Božího stvoření, nechali se jí inspirovat a nabízeli ji skrze svoji tvorbu široké společnosti. A je to zároveň i modlitba za každého člověka, aby v sobě objevil citlivou vnímavost pro krásu Božího stvoření, kterou Bůh obdařil každou lidskou bytost.

 

Co vedlo k pořádání Setkání u studny?

Pěší pouť za umělce coby modlitba za umělce, ale i každého člověka formou slova, hudby, obrazu a setkávání s tvůrčími osobnostmi a jejich svědectvím o životě s uměním, které dává poznat naši křesťanskou kulturu. Tedy prostřednictvím umění a všech jeho oblastí objevovat krásu, moudrost a nesmírný význam křesťanské kultury pro náš současný život. Propojením úryvků biblických textů s poezií významných autorů objevovat a nově nahlížet na texty Písma i poezie. Potřeba a nutnost modlitby za umělce, kteří mají nesmírný vliv na společnost, aby jejich tvorba povznášela a vedla ke Světlu a nebála se objevovat Pravdu.

Setkání u studny proto, že Studna je místo, kam si člověk jde pro utišení žízně a občerstvení, ale i setkání: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou,“ říká Pán Ježíš Samařance. Proto také veškerý výběr textů a témat pro Studnu má vést k chuti do života, k objevení smyslu života, poznání Krista: pohádky, tradice, žena v Bibli, krása a umění v liturgii a domov. Pravý a opravdový domov je místem, kde člověk nachází lásku, krásu, moudrost, přijetí, a to i třeba v nedokonalé a nedostatečné podobě.

Komorní a neformální společenství v krásných prostorách významných budov: sakristie katedrály sv. Václava a kavárna Amadeus, součást Arcidiecézního muzea, obé na Václavském nám. v Olomouci u studny, která se nachází na nádvoří Zdíkova paláce.

 

Stejně jako Pěší pouť za umělce i Setkání u studny se uskutečňuje pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého.

SUS plakat10 18

Přijměte srdečné pozvání k Setkání u studny s Mons. Antonínem Baslerem v pondělí 1. října od 17.30 hod. v sakristii katedrály sv. Václava s názvem SDÍLENÍ KRÁSY FOTOGRAFIÍ.

Jarní Setkání u studny v úterý 3. dubna 2018 vybočí ze své obvyklé podoby. Nejen posunutím na úterý, což se občas stane, tentokrát kvůli Velikonočnímu pondělí. V tomto případě to ale bude hlavně místem, jímž se stane olomoucké kino Metropol. Změnu zapříčinilo překrytí termínu Setkání u studny s projekcí českého dokumentu Jano Koehler.

Promítání snímku režiséra Ondřeje Sovíka u příležitosti 145. výročí Koehlerova narození pořádá nově vzniklé Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a primátora města Olomouc.

Dokument představuje restaurování keramické mozaiky Pilátův soud, 1. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně. Tato mozaika od Jana Koehlera představuje světový unikát a uměleckým výrazem i kvalitami snese srovnání s Picassovou Guernicou nebo dílem Andyho Warhola.

Film mapuje proces restaurování 597 kachlů mozaiky, který trval šest let. Před zraky diváků je mozaika rozkládána na základní prvky, aby následně byly tvary, linie a barvy znovu propojovány s vjemy, které ovlivňovaly Koehlerovu tvorbu. Nabízí se tak meditativní pohled na řemeslo, osobnost a mysl mimořádného, dnes znovu objevovaného umělce, který dokázal vytvořit dílo předbíhající dobu. Dnes mozaika promlouvá v plné síle i prostřednictvím filmu.

Film Jano Koehler spadá do „studničních“ témat zaměřených k nahlížení křesťanství prostřednictvím umění. Proto je dobré využít této příležitosti, dubnové Setkání u studny připojit k této projekci a zhlédnout dokument v atmosféře velkého kina. Po skončení projekce proběhne beseda s režisérem filmu Ondřejem Sovíkem a restaurátory křížové cesty na Svatém Hostýně, manželi Passionarií a Vojtěchem Paříkovými.

Pozor tedy, Setkání u studny v úterý 3. dubna proběhne v olomouckém kině Metropol od 17.30 připojením se k projekci filmu o Janu Koehlerovi. Cena vstupenek je 60 Kč.

Květnová Studna, poslední z 9. řady s názvem „Mezi nebem a zemí“, proběhne v pondělí 7. května v sakristii katedrály sv. Václava. Hostem bude historik PhDr. Jan Stříbrný, bývalý viceprezident České křesťanské akademie, a zamyslí se nad životem a dílem českých básníků a publicistů, mučedníků 20. století.

Velikonoční radost z ujištění, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije, přeje hlavní organizátorka Setkání u studny Martina Pavlíková.

 

SUS plakat03 18

Setkání u studny vstoupí do nového kalendářního roku 2018 v pondělí 5. 2. Začátek bude jako vždy od 17:30 hod., ale tentokrát se celá Studna uskuteční v kavárně Amadeus. Hlavním programem bude projekce německého filmu Řeky a přílivy. Film představuje osobnost umělce Andyho Goldsworthyho tvořícího v tzv. land artu. Umělcova tvorba je zde úzce spojena s prostředím přírody, do které zasahuje a vytváří tak zcela nevšední umění.

 

SUS plakat02 18

Prosincová Studna v pondělí 4. prosince zakončí kalendářní rok 2017 s pohledem do vesmíru: „Jak jinak by měl smrtelník / než s hlavou vzhůru žít?“ říká G. K. Chesterton, jehož básně budou součástí první půle Setkání u studny v sakristii katedrály sv. Václava. Hlavním hostem druhé půle v kavárně Amadeus bude milovník astronomie Jindřich Suchánek – redaktor TV Noe a bývalý generální sekretář sdružení Česká katolická charita.

 

Listopadový pondělní večer u studny byl tematicky věnován řekám, půdě, lesům, zvířatům. O svém vztahu k prostředí, ve kterém žije, o Vysočině, zpíval i povídal lesník Jiří Nohel. Z tohoto kraje přijela i jeho kapela Žalozpěv, která vystupovala v první části pondělního večera a Setkání u studny zahájila svým koncertem.

Listopadová studna přivítá českého básníka a hudebníka Jiřího Nohela z Vysočiny s jeho kapelou Žalozpěv. Povoláním je ale tento muž slova a hudby hajným a stará se o půdu, les, vodu, zvířata svého rajonu poblíž Velké Bíteše. S obrovskou láskou umí vyprávět o kráse Božího stvoření a také o tom, jak by měl člověk hospodařit s tím, co dostal od Boha jako dar. Další jeho hluboký vztah je k osobnostem Vysočiny, jako je Otokar Březina, Anna Pammrová, Jakub Deml a další.

Přijměte srdečně pozvání na Setkání u studny s Jiřím Nohelem a jeho kapelou Žalozpěv v pondělí 6. listopadu na Václavském nám. v Olomouci od 17.30 hod., kdy první půle Studny bude vyhrazena koncertu kapely a potom bude opět beseda v kavárně Amadeus, věnovaná přírodě, poezii a hudbě.

 

„Nemůžeme vstoupit do druhého a zažívat jeho pocity a vjemy, to je nepoznatelné tajemství. Ale umělecké dílo dokáže různé lidi rozrezonovat na stejné struně a přes společné vnímání určitého uměleckého díla se dokáže toto tajemství duší vzájemně propojit.“ I v tomto smyslu hovořil o umění autor románů pro mládež (od 9 do 99 let) věnovaných významným osobnostem křesťanské historie, ale také malíř a ilustrátor Oldřich Selucký v kavárně Amadeus, kde proběhlo další Setkání u studny, zahajující akademický rok 2017/2018.

První Studna deváté řady přivítá spisovatele a výtvarníka Oldřicha Seluckého, mimo jiné autora knih o sv. Cyrilu a Metodějovi, sv. Františkovi či Dominikovi určených čtenářům od 9 do 99 let. Jeho neakademické zamyšlení by mělo inspirovat k úvaze, co je vlastně umění a jaký význam má pro každého jednoho z nás.
K této úvaze by mohlo napomoci letmé nahlédnutí na úlohu umění v historii lidské společnosti.

V první půli Studny zazní větší část textu sv. Cyrila Proglas, kterou doplní úryvky ze Starého i Nového zákona, ale i poezie německého básníka Paula Fleminga (1609–1640) a českého básníka Rudolfa Závodného (1931–1994) za kytarového doprovodu Jiřího Týfy.

Situace v lidském životě se mění a ovlivňují naplánované programy. Proto také květnové Setkání u studny, výjimečně v úterý 2. 5., protože na pondělí připadá svátek 1. máje, nebude mít hosta a ani první část v sakristii katedrály. Celé Setkání u studny se odehraje v kavárně Amadeus na Václavském nám. od 17.30 hod., kde bude nabídnuta komentovaná projekce švédského filmu Tak jako v nebi. Kdo přemýšlí o domově, hudbě, zpěvu, lidských vztazích, o člověku… a vůbec o životě jako uměleckém díle, tomu se dostane nepřeberného množství materiálu k přemýšlení a inspiraci. Ale také množství vpravdě lidských situací, které diváka upřímně rozesmějí, potěší a posílí.

Dubnové setkání nabídlo kromě slova i zpěv doprovázený tahací harmonikou. Jan Horák, herec a pastorační asistent v Roudnici nad Labem, doprovodil první část, opět kompozice úryvků Písma, tentokrát známý příběh vzkříšení Lazara spolu se žalmem 130 a úryvkem z proroka Ezechiela proložené básněmi Jiřího Víchy, tóny tahací harmoniky. Ta je součástí jeho divadelního představení jednoho herce o sv. Františkovi, z kterého při setkání v kavárně Amadeus poskytl několik ukázek, a to i v italštině, ve které teď představení nastudovává, aby ho v létě představil publiku v Itálii. Honzovo povídání o jeho životě divadelním i duchovním, o jeho cestě ke Kristu a s Kristem, o zkušenostech pedagogických a režijních, o rozmanité spolupráci bylo provázeno pohybem plným rytmu, zpěvem a kytarou a gejzírem chuti a radosti z toho, co předává druhým lidem. Dubnové Setkání u studny nabídlo „vodu“ opravdu svěží a občerstvující.

Jan Horák, herec, dříve člen činohry Slováckého divadla v Uherském Hradišti, nyní pastorační asistent ve farnosti Roudnice nad Labem, ale stále celou bytostí divadelník, autor představení – performance, vystoupení jednoho herce v divadelním vyprávění o sv. Františkovi, člověk mnoha zájmů a dovedností, to bude hlavní host dubnového Setkání u studny.

V první půli jako obvykle zazní kompozice vybraná z úryvků Písma a poezie, tentokrát to budou básně Jiřího Víchy.

 

Hosty, kteří vystupovali v obou částech Setkání u studny, byli členové Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna spolu s jejich vedoucím a zakladatelem scholy Josefem Gerbrichem, matematikem, varhaníkem a pedagogem.