Engelmar Hubert Unzeitig, CMM (1. března 1911 Hradec nad Svitavou – 2. března 1945 koncentrační tábor Dachau), byl katolický kněz a řeholník z řad sudetských Němců a odpůrce nacismu. Zemřel krátce před osvobozením v koncentračním táboře Dachau, přičemž některými spoluvězni byl považován za světce a nazýván Anděl z Dachau.

text ke stažení: zde

„Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži.“ (Flp 2,7–8)

 

1. Ježíš stojí před Pilátem

Před soudem stojí sám.

Přísahali, že ho nikdy neopustí, a jsou pryč.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Bůh řídí všechno s podivuhodnou moudrostí. My jen hned nevíme, k čemu to je dobré.“ (10. 8. 1941)

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara, dej nám dar moudrosti, abychom ve svém životě přijali Boží vedení a naučili se ho milovat.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

2. Ježíš přijímá kříž

Ta osamocenost, když na něj ze všech stran útočí křivá obvinění, lži, posměch, rány bičem.

Nekrvácí jen tělo, ještě více krvácí duše.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Navzdory svízelnému údělu, který pater Engelmar a jeho druhové museli snášet jako vězni koncentračního tábora, on sám nikdy neztratil víru v dobrého Boha. Naopak – všechno ho posilovalo v přesvědčení, že věci tohoto světa pominou a že Bůh těm, kteří ho milují, uchystal místo v nebi.“

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara, daruj nám milosti, abychom v pozemském životě nepřestali důvěřovat v Tvou milující přítomnost a prozřetelnost.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

3. Ježíš padá pod křížem poprvé

Když mě všichni opustí, když cítím jen nespravedlnost, když ztrácím naději, můžu klesnout, zlhostejnět, upnout se k modlám.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pater Engelmar tolik Boha miloval! Proto si přál, aby ho milovali také ostatní, neboť z vlastní zkušenosti poznal, že Bůh mu odpustil všechny hříchy a chyby.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara, dej nám okusit Boží odpuštění, milost poznání, že jsi vzal na sebe hřích každého z nás, a pomoz nám, abychom v Tvé lásce sloužili Bohu a svým bratřím a sestrám.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

4. Ježíš se potkává s Marií – svojí matkou

Naštěstí jsou tu někteří, ale je jich málo – jako Maria.

Je důležité, abych byl tam, kde je mě třeba.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Jak sladkým se všechno stává, když se něco snažíme dělat z lásky k druhému. Ano, opravdu se sotva dá vypovědět, jak dobré a slastné je sloužit Bohu, děkovat mu za všechno, ať je to radostné nebo strastiplné, a obětovat vše za těžce zkoušené. Jak snadným se vše stává, konáš-li to s úmyslem vyprosit těm, kteří prožívají útrapy, duchovní útěchu a pomoc!“ (4. 7. 1943)

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za naše rodiny, aby se staly domovem lásky a radosti, domovem, ve kterém si jeden druhého váží a navzájem se ctí.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

5. Šimon pomáhá nést kříž

Šimon je tady, ale nedobrovolně.

Je to sevření silou, které se nemůže bránit.

Může to být zhoubná rakovina, jsou to kriminály těla i ducha.

Člověk by se měl naučit, co v takových chvílích znamená přátelství.

Měl by ho umět dát i přijmout.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„V dnešní době Bůh opět mluví jasnou řečí, kterou provázejí velká znamení
a zázraky, a neopouští ty, kteří v něj složili svou důvěru, takže sami jeho nepřátelé uznávají: Když jeho věrní byli v nesnázích, vždy se modlili a byli vyslyšeni. Proto je naším heslem: Vždy s odvahou a s důvěrou!“ (5. 4. 1942)

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za všechny nedobrovolně uvězněné ve svých nemocech, v ústavech či trestních táborech, věznicích po celém světě, aby nezahořkli a nepropadli zoufalství.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

6. Veronika osušuje Ježíšovi tvář

Nic se nezměnilo: ani cesta, ani odsouzení, zbylo jen zkrvavené plátno.

Pamatuj: Žádná, byť sebemenší a bezvýznamná láska, nemůže být vyňata z LÁSKY nebeského Otce, ve které budeme jednou přebývat.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Uprostřed krutých podmínek koncentračního tábora prožíval pater Engelmar vždy znovu lásku Boha k lidem. Snažil se ji šířit mezi těmi, kteří spolu s ním hladověli a trpěli.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara, uč nás milovat tebe a naše bližní. Otvírej naše srdce lidské bídě. Ať se každý křesťan stane ohniskem modlitby a lásky k bližnímu napříč národy.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

7. Ježíš padá pod křížem podruhé

To jsou moje opakovaná selhání, která v prvním pohledu vypadají nevinně.

Slabost vzdorovat hříchu začíná pomalu.

Nějaká nepozornost, tamhle opomenutí, trocha neochoty, opakovaná nevinná lež, úmyslná neopatrnost…

A člověk najednou zapomene, kam jde a co vlastně chtěl.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Láska znásobuje síly, činí důmyslným, vnitřně osvobozuje a naplňuje radostí. Do žádného lidského srdce dosud nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Láska se zajisté setkává i s drsnou realitou světa, se spěchem a honbou, s nespoutaným chtěním i žádostmi, s nesvorností a nenávistí jako s palčivým mrazem, ale teplé sluneční paprsky lásky předobrého Otce jsou mocnější a nakonec zvítězí. Neboť nesmrtelné je dobro a vítězství musí zůstat vítězstvím Boha.“

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za všechny, kteří patří do společenství církve, aby rostla a stále sílila jejich láska ke Kristu ve svaté Eucharistii.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

8. Kristus potkává Jeruzalémské ženy

Omyly a bloudění.

Dějiny naplňované bídou, děsem, bolestí a krví.

A to všechno mnohem víc než pokojem a štěstím.

Proč? Protože důvody té ubohosti a bídy hledáme jinde, než kde doopravdy jsou.

Za výtkami BOHU „Kde jsi byl v Osvětimi“ nebo „Proč nezabráníš válkám?“ stojí falešný, hluboce nekřesťanský pojem mocného boha zbavujícího nás naší vlastní zodpovědnosti.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pater Engelmar byl zvlášť nápadný svou láskou k bližním, ke svým spoluvězňům v koncentračním táboře. Pomáhal, kde bylo třeba; rozdával potraviny hladovým, především zajatcům. Žebral u německých spoluvězňů ve prospěch mladých Ukrajinců. Kéž Bůh dá, aby také nás osvítil duch křesťanské lásky ku prospěchu všech lidí.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za všechny křesťany, aby svou účinnou láskou vydávali svědectví o nesmírné Boží lásce ke všem lidem.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

9. Kristus padá pod křížem potřetí

Kdo ví, kolik těch pádů dohromady bylo?

Každý ten pád předznamenává pozemskou prohru utlačovaných i utlačujících.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Vnitřní radost patera Engelmara nás překvapuje. Uprostřed strastí a zoufalství koncentračního tábora, místa utrpení a násilí, nalezl štěstí a spokojenost, radost 
a veselou mysl. Ať také nám Bůh daruje jistotu, že nás miluje a že se o nás stará v jakékoli životní situaci. Z toho vědomí by měla vyrůstat naše radost a chvála.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za každého člověka církevní obce, za každou buňku Tvého mystického těla, aby se jejich důvěra v Tvé milosrdenství stala znamením radosti ve světě.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

10. Kristus je zbaven šatu

Servali z něho poslední zbytky oblečení.

Člověk tak krásný ve své čisté nahotě je zde zraněn a zesměšněn.

Tohle zastavení nevaruje před smyslností – je to něco mnohem silnějšího.

Je to jak údery na bránu: NEZRAĎTE SVOJE LIDSTVÍ!!!

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Kdyby alespoň v nitru našli cestu k pokoji, když už ve svém okolí toto štěstí musejí postrádat. Nikdy nesmíme zapomínat, že všechno, co Bůh sesílá nebo dopouští, má sloužit k našemu dobru.“

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za církev v celém širém světě, aby zakoušela onen pokoj, který vyvěrá z jednoty víry a lásky mezi členy církevního společenství. Za politiky, aby před vlastními zájmy dávali přednost pokoji a solidaritě mezi lidmi a národy. Za ty, kteří se zabývají etnickými, rasovými nebo náboženskými konflikty, aby hledali odvážná řešení a s úctou přihlíželi ke vzájemným hodnotám.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

11. Kristus je přibit na kříž

V jeho ranách je člověk přibíjen k úmyslům, které nemá.

K něčemu, k čemu nepatří.

Přibíjen vlastními pochybnostmi, omyly, kterým se peklo směje.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pane, daruj nám stejnou misijní horlivost, jakou jsi daroval pateru Engelmarovi, abychom se nelekali žádné oběti, máme-li některého člověka přivést k Tobě.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za všechny, které jsi povolal k hlásání evangelia, aby si uchovali bdělou mysl pro Boží hlas a velkodušnost vůči lidem.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

12. Kristus umírá na kříži

Země se zachvěla, nebe se zatmělo.

Posmívají se mu a rouhají se.

Je to těžké, ale dokážu se s ním i v tomto sjednotit?

Spoléhám, Pane, na to, že i mne učiníš jednou bláznem pro Tebe.

Že budu schopen jít až tam, kde si budu připadat zbytečný a kde možná skončím i svůj život.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Bože, v kruté škole koncentračního tábora dospěl pater Engelmar k poznání vlastní hříšnosti. Avšak stále si uvědomoval, že Bůh odpouští. Daruj také nám milost upřímné lítosti nad našimi hříchy. Učiň nás pokornými a uchovej nám důvěru, která nás dovede nazpět k Tobě, když jsme zhřešili.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za nemocné a trpící, aby je jejich zkoušky nevzdalovaly od Boha, ale přiváděly je k hlubšímu poznání jeho lásky; za všechny, kteří se odvrátili od Boha a jeho přikázání, aby se vrátili do otcovského domu.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

13. Ježíš je sňat z kříže

Stejně jako při narození, tak i poté, co vydechl na kříži naposled, se Ježíš odevzdal do Matčiny náruče.

A Ona, stejně jako po narození Ježíše, ho odevzdává Bohu Otci.

Stejně jako na začátku při zvěstování říká: „Ať se mi stane podle Tvého slova.“

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Také pater Engelmar se musel učit přijímat Boží vůli, která tolik odporovala jeho dosavadním plánům. Býval by se rád ujal jiné práce a zachraňoval duše. Za důležitější ovšem považoval poslouchat Boha a konat jeho vůli.

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara, nauč nás přijímat všechno, cos pro nás připravil – ať to je dobré či zlé, zdraví nebo nemoc. Posilni naši důvěru k Tobě, že všechno, co činíš, dobře činíš.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

14. Ježíš je sňat z kříže

Hrob, do něhož je Kristus, jenž dotrpěl, dán,

díra spěšně rozevřená, aby v ní svou noc prospati mohl Pán,

než probodnut vstane z mrtvých, by k Otci vystoupil navždy a zcela.

(Paul Claudel)

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Žádný člověk nemá na této zemi trvalé obydlí. Vždyť všichni hledáme věčný domov v nebi. Kolik lidí dnes v tomto světě zůstalo bez domova. Ano, přítomné události mocně promlouvají o pomíjivosti všeho pozemského a vyzývají, abychom všechnu svou naději složili na Boha a veškeré úmysly a snahy utvářeli podle jeho vůle. Abychom Boha pro jeho velkou lásku k nám chválili v radosti.“ (18. 7. 1943)

Pane, prosíme Tě na přímluvu Tvého věrného služebníka Engelmara za každého pokřtěného člověka na celém světě, který tvoří Tvou církev, Tvé mystické tělo, aby každý pokřtěný ve všech národech světa poznal, že jsi z lásky ke každému z nás obětoval svůj život na kříži a svým zmrtvýchvstáním jsi nám ukázal, že jsi přemohl smrt, a že tak máme nezlomnou naději na život po Tvém boku ve tvém nebeském království.

Pane, dej, ať se srdce každého pokřtěného rozhoří ohněm Tvé lásky, aby stejně jako pater Engelmar vydával svědectví všem, kteří Tě ještě nepoznali.

Smiluj se nad námi, Ježíši.

 

Projít osobně jakoukoliv křížovou cestou je obtížné a těžké.

Ale z každé bídy lze povstat, když se obrátíme na Krista a půjdeme s ním.

Když se rozhodneme poznávat křížovou cestu našeho Pána a tu svou prožívat spolu s ním.

Řekněme Ježíšovi s maximální opravdovostí, jaké jsme schopni:

Jsem tady. Teď.

Jdu svou křížovou cestou.

Často mám pocit, že nedojdu.

Padám a leckdy se mi nechce vstát.

Dej, ať se vždycky znovu zvednu, i když si budu myslet, že víc už nemůžu.