slaví-li se Zjevení Páně v neděli připadající na 7. nebo 8. leden

 

1. čtení: 1 Jan 5,5–13

Duch, voda a krev.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno.
Když přijímáme svědectví lidské, tím větší platnost má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu: kdo věří v Božího Syna, má o tom svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává o svém Synu.
To je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá.
Tohle vám píšu, abyste si byli vědomi, že máte věčný život, protože věříte ve jméno Syna Božího.

 Žl 147,12–13.14–15.19–20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,
rychle běží jeho slovo.

Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem,
nesdělil jim svá přikázání.Evangelium: Mk 1,7–11

Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

 

nebo: Lk 3,23–38

Rodokmen Ježíše Krista, syna Adamova, syna Božího.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš začínal působit, bylo mu asi třicet let a byl – jak se myslelo – syn Josefův. Josefovi předkové byli: Heli, Mathat, Lévi, Melchi, Janaj, Josef, Matatiáš, Amos, Nahum, Hesli, Nagaj, Mahat, Matatiáš, Semej, Jozech, Jóda, Joanan, Résa, Zorobábel, Šealtiel, Néri, Melchi, Adi, Kósam, Elmadam, Ér, Ješus, Eliezer, Jórim, Mathat, Lévi, Simeon, Juda, Josef, Jónam, Eliakim, Melea, Mena, Matatha, Natham, David, Jesse, Obéd, Boaz, Sala, Násón, Aminadab, Admin, Arni, Chesron, Fáres, Juda, Jakub, Izák, Abrahám, Táre, Náchor, Seruch, Ragau, Fáiek, Heber, Sala, Kainan, Arfaxad, Sem, Noe, Lámech, Metuzalém, Henoch, Járed, Maleleél, Kainan, Enós, Sét a Adam. Adam byl Boží.