Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm, vynechávají se tato a následující čtení z třetího adventního týdne.
Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní čtení.

 

1. čtení: Sof 3,1–2.9–13

Všem chudým je slíbena mesiášská spása.

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.

Toto praví Hospodin: „Běda, vzpurné a poskvrněné je násilnické město!
Neposlouchalo, nepřijalo kázeň; nedoufalo v Hospodina, neobrátilo se k svému Bohu.
Tehdy očistím rty národům, aby všechny vzývaly Hospodinovo jméno a sloužily mu svorně.
Až z končin za etiopskými řekami přinesou mi dary ti, kdo mě ctí, synové mého rozptýleného lidu.
Tu se již nebudeš hanbit za žádné své skutky, kterými ses na mně prohřešil, neboť z tebe odstraním tvé pyšné chvástaly, už se nebudeš vypínat na mé svaté hoře.
Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý.“
Budou hledat útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele.
Nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk.
Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit.“

 Žl 34,2–3.6–7.17–18.19+23

Odp.: Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte
a vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,
vysvobodil je z každé jejich tísně.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
na duchu zlomené zachraňuje.
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,
nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.Evangelium: Mt 21,28–32

Přišel k vám Jan, ale neuvěřili jste mu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu:
„Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ,Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: ,Mně se nechce‘, ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ,Ano, pane‘, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“
Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“