Vzdělávání lektora Božího slova a prohlubování jeho služby:

KURZ ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA V LITURGII

Arcibiskupství olomoucké nabízí uskutečnění vzdělávacího kurzu pro lektory. Cílem kurzu je připravenost a disponibilita laika pro službu lektora Božího slova v liturgii spolu s jeho úctou a hlubokým vztahem k Božímu slovu a liturgii a má čtyři části:

1. část: „Duchovní rozměr lektorské služby“

Mons. Josef Hrdlička ve své přednášce odhaluje a představuje službu lektora ve vybraných textech Písma, pojednávajících o předávání Božího slova. Dále poukazuje na duchovní rozměr této významné služby, přínos pro osobu lektora a také na jeho zodpovědnost při předávání Božího slova.

2. část: „Úvod do Písma svatého“

Petr Chalupa umožňuje pohled na Bibli jako celek. Ukazuje lektorům, jak je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat. Také mluví o překladech textů Písma a jejich rozdílech.

3. a 4. část: „Kultura řeči“

Druhá půle vzdělávacího kurzu je věnována mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. Ve dvou setkáních, přičemž první je teoreticko-praktické a druhé čistě praktické, pomáhá MgA. Martina Pavlíková lektorům pronikat do mluvené podoby českého jazyka. Seznamuje se zvukovou podobou českého jazyka a pravidly spisovné výslovnosti, s hlasovou a mluvní technikou. To vše má sloužit k jasnému a srozumitelnému předávání myšlenek daného textu Písma.

Kurz je nabídkou jednotlivým farnostem Arcidiecéze olomoucké. Koordinátorkou kurzu je MgA. Martina Pavlíková, v případě zájmu se obracejte na ni.

Lektoři Božího slova a jejich vzdělávání v olomoucké arcidiecézi slaví letos dvacáté výročí. V roce 2003 toto vzdělávání v podobě kurzu o čtyřech částech inicioval ve všech děkanátech arcidiecéze pomocný biskup Josef Hrdlička. Chtěl tak upozornit na význam lektorské služby pro liturgii a také zodpovědnost těch, kdo se předčítání Božího slova věnují.

Rožnov, Zábřeh a Zlín jsou děkanáty olomoucké arcidiecéze, které se opět rozhodly uskutečnit vzdělávací kurz pro lektory Božího slova. Vedle toho je zde i děkanát Uherské Hradiště, ten ovšem bude završovat již rozeběhnutý kurz, který přerušila pandemická opatření.

Dá-li Pán, všechny naplánované kurzy by se měly uskutečnit do konce května. Tři části (1. „Úvod do Písma svatého“ s o. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického biblického díla; 2. a 3. „Boží slovo a kultura řeči“ s Martinou Pavlíkovou, pracovnicí arcidiecézního Centra pro kulturu, 4. slavnostní mše svatá za přítomnosti biskupa Antonína Baslera) proběhnou během března a první půlky dubna. Kurz vyvrcholí slavnostní mší svatou, ve které otec biskup Antonín pohovoří na téma „Duchovní rozměr lektorské služby“. Mši svatou zakončí předání osvědčení o absolvování kurzu všem absolventům. Slavnostní bohoslužba se uskuteční v podvečer všedního dne, a to v posledním týdnu měsíce dubna v Uherském Hradišti, v dalších děkanátech pak během května.

Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném,“ říká ve své promluvě při generální audienci papež František a pokračuje: „Biblický text totiž přestává být písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který »mluvil ústy proroků« (Krédo), inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 9).
K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my Mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme, protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme ve ztišení. Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život…“