cyklus 1

1. čtení: 2 Kor 11,1–11

Hlásal jsem vám Boží radostnou zvěst zadarmo.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři! Kéž byste ode mě snesli trochu nerozumu! Ano, sneste to ode mě! Mám vás totiž tak žárlivě rád jako Bůh. Já jsem přece připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás představit Kristu jako čistou pannu. Bojím se však, aby se vaše smýšlení nepokazilo, takže byste se uchýlili od upřímné a svaté oddanosti vůči Kristu. Vždyť tak i had svedl Evu svou lstivostí.
Přijde k vám někdo a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, přijímáte jiného Ducha, než jste přijali od nás, jiné evangelium, než jste kdysi od nás dostali – a vy to pěkně snesete! Já myslím, že nejsem v ničem pozadu za těmi nadapoštoly. I když v řečnění zběhlý nejsem, o poznání to neplatí. To jsme u vás jasně ukázali při každé příležitosti.
Či jsem udělal chybu, když jsem se ponižoval, abyste vy byli povýšeni, že jsem vám hlásal Boží radostnou zvěst zadarmo? Jiné církevní obce jsem obíral a vzal jsem od nich na živobytí, abych mohl sloužit vám. A když jsem byl u vás a měl nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Neboť to, čeho se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. A vůbec jsem se chránil a budu chránit, abych vám nebyl na obtíž.
Dovolávám se Kristovy pravdy, která je ve mně: Nikdo mi v achajských krajích nezabrání, abych se tím chlubil! Proč? Že vás nemám rád? Bůh to ví, že vás mám rád!

 Žl 111,1–2.3–4.7–8

Odp.: Skutky tvých rukou, Pane, jsou věrné a spravedlivé.

Oslavím Hospodina celým srdcem
ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
Veliká jsou Hospodinova díla,
ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Velebnost a vznešenost je jeho dílo
a jeho spravedlnost zůstává navěky.
Památku ustanovil na své divy,
Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,
spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné navěky, navždy,
provedené v pravdě a právu.

cyklus 2

1. čtení: Sir 48,1–15 (řec. 1–14)

Když byl Eliáš uchvácen vichrem, Elizeus byl naplněn jeho duchem.

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň.
Přivedl na ně hlad a svým rozhorlením zmenšil jejich počet, neboť nemohli snést příkazy Páně.
Slovem Páně zavřel nebe, třikrát dal sestoupit ohni.
Jak ses proslavil, Eliáši, ve svých divech, kdo se může chlubit, že je ti podobný?
Ty jsi mrtvého vyrval smrti z podsvětí slovem Nejvyššího.
Vrhal jsi krále do zkázy, vážené muže jsi shodil z jejich lůžek.
Slyšel jsi na Sinaji výtky a na Chorebu rozsudky pomsty.
Pomazal jsi krále za mstitele a proroky za své nástupce.
Byl jsi uchvácen ohnivým vichrem ve voze s ohnivými koňmi.
Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv, dříve než vzplane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovy kmeny.
Šťastní, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni!
Když byl Eliáš uchvácen vichrem, Elizeus byl naplněn jeho duchem; za svého života se nechvěl před vládcem a nikdo nad ním neměl moci.
Nic mu nebylo nesnadné, i po smrti prorokovalo jeho tělo.
Za svého života dělal divy, i po smrti byla úžasná jeho díla.

 Žl 97,1–2.3–4.5–6.7

Odp.: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují, četné ostrovy!
Mrak a temnota ho obklopují,
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Předchází jej oheň
a kolem dokola spaluje protivníky.
Jeho blesky ozařují svět,
země to vidí a chvěje se.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.

Hanbí se všichni ctitelé model,
kteří se chlubí bůžky,
všichni andělé se mu koří.Evangelium: Mt 6,7–15

Vy se modlete takto.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého.
Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“